Príčiny a prevencia vzniku mentálnych a genetických porúch u detí počas tehotenstva

01.03.2015 16:51

Zdravé dieťa je snaď to najpodstatnejšie, čo si  asi rodičia  v očakávaní ešte nenarodeného potomka môžu priať.  Mnohí si však neuvedomujú, že zdravie svojich potomkov majú do veľkej miery vo vlastných rukách, resp. prinajmenšom majú na to signifikantný vplyv. Psychické poruchy, mentálnu retardáciu či zástavu vo vývoji, ktoré by som rád v tomto článku adresoval, majú mať svoj svoj koreň buď psychosomatickej či toxikologickej  rovine. Jestvujú samozrejme i iné (mechanické) príčiny, napr. chýbajúci prísun kyslíka do mozgu, čo taktiež môže rezultovať do poškodenia mozgu, ale tie nie sú predmetom tohto článku.

Musíme si uvedomiť, že PROJEKT: "chcem, aby sa mi narodilo zdravé dieťa" si pýta náležitú a zodpovednú prípravu (ideálne) od obidvoch rodičov (v horšom prípade aspoň od matky). Tak na úrovni telesnej ako aj duševnej. Rodičia tu totiž v celom procese vystupujú v pozícii  akéhosi Tvorcu. Čo teda spoločne do "tvorby" vložia, tak to môžu i ako výsledok do značnej miery zákonite očakávať.  Zjednodušene povedané, mentálne zdravie ešte nenarodeného potomka formujú dva základné faktory: 1)psychické a 2)fyzické. Ako sa prejavujú a aké majú následky?

Z psychosomatického hľadiska jestvuje obmedzený počet emocionálnych konfliktov, ktoré môžu za istých okolností spôsobiť  mentálnu alebo citovú zástavu vo vývoji nenarodeného dieťaťa. Ide o nasledovné emocionálne témy:

  1. Konflikt náhleho vystrašenia, úľaku
  2. Konflikt strachu o svoj revír, obáv o svoj životný priestor a čo zaň považujeme
  3. Konflikt pocitu straty svojho životného priestoru alebo čo zaň považujeme
  4. Konflikt sexuálnej frustrácie, znevažovania, degradácie ženskosti
  5. Konflikt hnevu vo vzťahu k ohrozeniu vlastného životného  priestoru
  6. Konflikt straty vlastnej identity, neschopnosti "niekam sa zaradiť"
  7. Konflikt neschopnosti si vytýčiť hranice vlastného životného  priestoru voči niekomu

V prípade, že matka počas tehotenstva dlhodobo zažíva kombináciu akýchkoľvek  dvoch z horeuvedených siedmych  emocionálnych konfliktov (prípadne dva konflikty toho istého typu), dochádza v rámci mozgového kortexu vyvíjajúceho sa potomka v maternici  k tzv. psychickej konštelácii, ktorá má za následok najrôznejšie podoby mentálnej zástavy vo vývoji (napr.  Downov syndróm, Aspergerov syndrom  atď.) Predispozícia sa na cítlivosť na horeuvedené emocionálne zážitky u matky  vytvára paradoxne už 9 mesiacov (niekedy i skôr) pred samotným počatím dieťaťa. Čo z toho vyplýva? Emocionálne prežívanie matiek má zásadný vplyv na vývoj plodu. Z daného titulu je kľúčová podpora matky okolím, partnerom, atď. aspoň pri konštruktívnej ventilácii a mentálnom prerámcovaní horeuvedených  skľučujúcich pocitov. Ak totiž nedôjde k potlačeniu záporných pocitov do podvedomia matky,tak nedochádza k devastačnému vplyvu na psychiku alebo telo potomka. Toto si treba uvedomiť  prinajmenšom  1 rok pred samotným plánovaným počatím a venovať tak adekvátny priestor psychohygiene tak u otca, ale hlavne u budúcej matky = rodičky. Milé maminy /otcovia, naučte sa o svojich pocitoch hovoriť, adresujte ich konštruktívne, vyhýbajte sa emočne vypatým situáciám, ktoré vzbudzujú vo vás pocit bezmocnosti. Čím viac si udržíte chladnú a optimistickú hlavu počas  tehotenstva, tým viac napomôžete prevencii pred vznikom mentálnych porúch  u svojho potomka.

Rozvoj intelektu a mentálnych kapacít nenarodeného dieťaťa je hlboko prepojený i na tematiku fyzickej toxicity  rodičov (predovšetkým matky). Svoju rolu tu môže zohrávať  hlavne zanesenosť organizmu rodičov (hlavne budúcej matky) mykotoxínmi, plesňami a ťažkými kovmi. Pre elimináciu rizika týchto faktorov na vývoj  mozgu a nervovej sústavy u plodu je ideálne venovať patričnú pozornosť  hĺbkovej bunečnej očiste organizmu ešte pred samotným počatím.  Dieťa počas vnútromaternicového vývoja predstavuje totiž akýsi "vysávač, špongiu", ktorý do seba  nasáva i "toxický balast" z matky. Plánovanú detoxikáciu je výhodné  časovať do obdobia aspoň 8 mesiacov pre počatím. Začať s očistou tesne pred alebo počas tehotenstva nie je vhodné, dokonca môže byť nebezpečné tak pre matku ako aj plod. Ak si matka prejde hlbokým detoxom pred samotným tehotenstvom, jedným z jeho benefitov budú o.i. výrazne slabšie  tehotenské nevoľnosti, ktorých zmyslom je taktiež podpora eliminácie toxínov zo stravy, ktoré by mohli byť pre plod otravou alebo nebezpečné. Čo sa týka suplementácie  dôležitej kyseliny listovej potrebnej pre vývoj nervovej sústavy dieťaťa, ideálne je  ňou začať už pred počatím. Ak tak učiníte napr. až koncom prvého trimestra, môže to byť  oneskorené. Vo výžive je príkladné, ak budúca mamina bude klásť  veľký dôraz hlavne na príjem zdravých tukov, predovšetkým však omega 3 mastných kyselín.

Ak sa vám podarí osvojiť si a prakticky  aplikovať horeuvedené rady, máte obrovskú šancu položiť  zdravie mentálneho a psychického vývoja vášho dieťaťa na pevné základy!