Komplexné a cielené rozbory individuálnej životnej mapy

 

Môj dlhoročný výskum v oblasti zdravia ma zákonite krok za krokom priviedol k poznaniu, že charakter života konkrétneho človeka, jeho životný štýl,  úroveň šťastia, osobného naplnenia, finančnej a vzťahovej prosperity nie je možné oddeliť od jeho fyzického a zdravotného komfortu. Človek môže byť teda  fyzicky zdravý trvalo len a  len vtedy, ak je "zdravý" a na správnej koľaji  celý jeho  život ako celok.

Toto poznanie ma postupne viedlo k osvojeniu si vyše tucta sebapoznávacích techník a metód, vďaka ktorým dokážem komplexne, do hĺbky, "do špiku kosti" a fundovane "preniknúť" až na úroveň vrodeného, karmicko - genetického potenciálu konkrétnej osoby, vďaka čomu je možné odkryť unikátnu a jedinečnú životnú mapu, akýsi "návod na používanie samého seba" šitý na mieru pre konkrétneho človeka. Táto "cestovná mapa" je neodmyslitelnou súčasťou životného úspechu  každého uvedomelého človeka v dnešnej dobe, pomáha porozumieť individuálnemu životnému osudu, v neposlednej rade i nástrojovej výbave, ktorá umožnuje z daného konkrétneho  života vyťažiť maximum. Ocenia ju tak dospelí, ako aj deti (resp. ich rodičia), pred ktorými sa ich život len teraz otvára. Veď aké skvelé to je, ak vieme kam a ako máme v živote kráčať, resp. k čomu  máme svoje deti viesť, ako ich vychovávať, aby zo seba vydolovali maximum genetického a životného potenciálu?

Pri analýze každej osoby  sa mi otvára príbeh, posolstvo, ako  aj trajektórie, ktoré si  daný človek po nej môže ne-vedome voliť. K tomu všetkému sa dostávam skrz poznanie odkazu mágie čísel, karmických vplyvov planét, hologenetického kódu danej osoby, védsku astrológiu a archetypológiu, ktorú je možné detailne čítať z údajov narodenia, ktorý je akýmsi jedinečným "otlačkom" vo vesmíre vrytým Vašim prvým nádychom na planéte Zem. To všetko  samozrejme podané štrukturovane, integrálnym, uceleným spôsobom, ktorý na trhu medzi rôznymi analýzami a rozbormi nemá obdobu, aby ste spoznali svoj potenciál skutočne z rôznych uhlov pohľadov.

Som človek vysoko citlivý pre duchovnú realitu, zároveň  sa však snažím sprostredkované informácie záujemcovi tlmočiť skutočne  čo "najbližšie pri zemi", teda prakticky vyhýbajúc sa tak zbytočnému a nepotrebnému ezoterickému balastu a " ružovému duchárčeniu".  

Dôkladné sebapoznanie je základným kameňom k šťastnému, naplňujúcemu a perspektívnemu životu. Ak hľadáte zmysel svojho života, poznatky odkiaľ a kam vlastne kráčate, poznanie svojho vnútorného génia a jedinečných darov, ktorými môžete obohatiť tento svet, tak ste na správnej adrese. Rád Vám dané poznanie odkryjem, aby ste v živote mohli uskutočňovať správne rozhodnutia, kráčať po ceste, ktorá Vám patrí a činí šťastnými, v neposlednom rade budete poznať potenciál Vášho života, cestu jeho naplnenia a osobnej sebarealizácie skrz rady k dosiahnutiu úspechu, ktoré sú šité na mieru práve pre Vás.

 

Na výber máte z doleuvedených troch komplexných  analýz individuálnej životnej mapy. Ich detailný obsah nájdete nižšie:

 

1) Komplexný rozbor individuálnej životnej mapy (VSTUPNÝ)

 • slúži k celkovému pochopeniu charakteru a zmyslu Vašej minulej inkarnácie, minulých životov, ponaučení a spirituálnych odkazov, ktoré ste v nej / nich do seba integrovali, zároveň porozumeniu  bolestivých karmických jaziev, (mentálno - emočno - fyzických) blokov, ktoré majú / môžu mať vplyv a presah  aj do Vášho aktuálneho života, ako aj ich riešení a uvolnenia, v neposlednom rade odkrytiu  túžby, životnej misie, inkarnačného zámeru, nástrojov a cesty sebarealizácie Vašej duše v aktuálnej inkarnácii.
 • slúži k ucelenému odhaleniu Vašich silných, slabých stránok (podvedomých - vedomých - hraných), jedinečného životného potenciálu, osobnej charizmy, ktorou môžete najsámlepšie obohatiť spoločnosť, k pochopeniu Vašej unikátnej, univerzálnej životnej stratégie úspechu, schopnosti byť v správny čas na správnom mieste  a cesty k správnemu rozhodovaniu, v neposlednom rade spôsobu nájsť svoje miesto v mozaike univerza, ale aj emocionálnych blokov, ktoré Vám v tom v tejto inkarnácii  bránia.
 • rozbor poskytuje aj  hlboký filozofický, zároveň praktický návod na mentálne stratégie úspechu  šité na mieru práve pre Vás v 12-tich archetypálnych životných oblastiach (Osobnosť, Financie, Komunikácia, Rodina, Kreativita, Zdravie, Vzťahy, Tajomno a Smrť, Viera a presvedčenia, Kariéra a spoločenský status, Priatelia a podporovatelia, Výzvy a prekážky v  živote). Rozbor umožňuje získať  individualizované, praktické myšlienkové prístupy a postoje vhodné práve pre Vás, aby ste dokázali maximalizovať svoj potenciál v každom jednom duchovnom sektore Vašej aktuálnej inkarnácie bez ohľadu na jej náročnosť či počet a závažnosť výziev.

Rozsah audiozáznamu je cca. 120 minút.  Cena VSTUPNÉHO rozboru individuálnej životnej mapy je 99 EUR. Rozbor sa zasiela štandardne na CD v MP3 formáte na dobierku do 4-5 pracovných dní po obdržaní všetkých podkladov potrebných k vypracovaniu.

 

2) Komplexný rozbor individuálnej životnej mapy (NADSTAVBOVÝ)

 • je rozborom, vďaka ktorému môžete zahájiť cestu až na úroveň svojej hlbokej genetickej transformácie, aby ste mohli objaviť a prebudiť najkrajšiu a najcnostnejšiu verziu samého seba, a to cez prerod Vašich tieňov do podoby darov, smerom  k božskej manifestácie Vám vlastných unikátnych vlastností a darov. Transformácia sa týka tak Vášho profesného potenciálu, ako aj kvality Vašich sociálnych vzťahov, v neposlednom rade Vašej životnej misie, miesta v mozaike spoločnosti a cesty k ultimátnej individuálnej prosperite. Skrz odhalenie Vašich génových kľúčov spoznáte  skutočnú tŕpku a bolestivú podobu Vášho individuálneho "emocionálneho suterénu", ale aj cestu k premene a transformácii "nízkej" uvedomelostnej úrovne na  tú želanú "vysokú".
 • Tok života Vás postaví pred nejednu situáciu. Aké by to bolo poznať lepšie jej skrytú povahu, duchovný odkaz, možné východiská alebo pravdepodobné budúce smerovanie? Čím lepšie chápete štruktúre, charakteru Vašej konkrétnej životnej situácie, tým viac sa do popredia predierajú i tie správne nápady, riešenia, kreatívne postoje, ako ňou zmysluplne a proaktívne naložiť. Tento rozbor  poskytuje informácie i o očakávaných životných udalostiach, resp. časových etapách inkarnácie, ktoré Vás čakajú.
 • Rozbor umožňuje vylepšiť a zacieliť Vaše aktivity a rozhodovanie v najrôznejších oblastiach Vášho života tak, aby sa Vám dostalo maxima pozitívnej podpory vesmírnych, enviromentálnych vplyvov na Vaše plány a predsavzatia. Zároveň vďaka rozboru lepšie porozumiete emóciám a pocitom, ktoré sa budú v jednotlivých časových periódach predierať do Vášho vedomia a mysle, vďaka čomu ich dokážete lepšie využiť a usmerňovať.
 • Vďaka tomuto profilu spoznáte Vám bytostné  vlastnosti, ktorými nájdete svoje správne miesto  v mozaike profesijného a spoločenského života, aby ste mohli dosiahnuť maximálnu individuálnu prosperitu. Rozpoznáte svoje hlboko skryté a zablokované emocionálne témy z detstva, prenatálu, ktoré sú po odblokovaní zároveň vstupnou bránou k Vášmu prekvitaniu  v oblasti medziľudských a intimných  vzťahov.
 • Skonfrontujete sa s Vašou najvačšou duchovnou životnou výzvou, "achillovou patou" ako aj cestou, ktorá vedie k posilneniu Vášho  fyzického, emocionálneho i mentálneho tela.
 • Vďaka rozboru sa Vám odkryjú  aj individualizované silové polie a čiary, ktoré umožňujú odhaliť  miesta kdekoľvek vo svete, ktoré na Vás pôsobia pozitívne, resp. negatívne.
 • Rozpoznáte vlastnosti, ktoré si chce Vaša duša osvojiť  počas priebehu tejto inkarnácie.

 

Rozsah audiozáznamu je cca. 120 minút.  Cena NADSTAVBOVÉHO rozboru individuálnej životnej mapy je 99 EUR. Rozbor sa zasiela štandardne na CD v MP3 formáte na dobierku do 4-5 pracovných dní po obdržaní všetkých potrebných podkladov k vypracovaniu.

 

 

3) Komplexný rozbor individuálnej životnej mapy "KOMPATIBILITA DUŠÍ"   (DOPLNKOVÝ)

Vaše vzťahy a ich kvalita je nepochybne jedným z pilierov zmysluplnej existencie na tejto Zemi. Vzťahy intimné, rodinné, pracovné, obchodné či priateľské, to sú všetko energetické interakcie, z ktorých môžete ťažiť, prosperovať tak na úrovni emocionálnej, fyzickej, mentálnej, resp. spirituálnej. Rád Vám sprístupním informácie o perspektíve, kvalite, prínose Vašich foriem súžitia, koexistencie, aby ste získali hlboké porozumenie a pochopenie o tom, kde je Vaša pozícia v istej štruktúre, interakcii, ako z nej môžete benefitovať, čo sa v neposlednom rade zo svojich vzťahov máte naučiť, zobrať si k srdcu, ako môžete učiniť istý vzťah naplňujúcim a šťastným.

 

 • Tento profil  poskytuje detailné informácie o potenciáli konkrétneho vzťahu (milostného, manželského, priateľského alebo obchodného) dvoch osôb, o úrovni a miestach ich (karmickej -  mentálnej - emocionálnej - počinovej ) kompatibility, synergie a súhry ako aj  možnej disharmónie, poznatky o miestach, kam je / nie je vo vzťahu vhodné investovať (čas, energiu) pre jeho udržanie, záchranu, resp. poznanie o vhodnej vzájomnej komunikačnej stratégii, aby sa predošlo zbytočným šumom, nedorozumeniam a prípadným konfliktom.

 

Rozsah audiozáznamu je cca. 60 minút.  Cena rozboru individuálnej životnej mapy: "KOMPATIBILITA DUŠÍ"   je 59 EUR. Rozbor sa zasiela štandardne na CD v MP3 formáte na dobierku do 4-5 pracovných dní po obdržaní všetkých potrebných podkladov k vypracovaniu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak máte pocit alebo presvedčenie, že "Veľké témy" Vášho života obsiahnuté primárne v horeuvedených  troch komplexných rozboroch individuálnej životnej mapy sú už plnohodnotne a do bodky zodpovedané a potrebujete skôr len akési čiastkové usmernenie, resp. cielenú analýzu, tak k tomu slúžia doleuvedené analýzy. Viac informácií  o nich nájdete nižšie:

 

Časový rozsah jednotlivých cielených analýz: cca. 30 minút. Cena za jednu analýzu: 29 EUR (resp, ekvivalent v Čk). Jednotlivé cielené rozbory sú ideálnym vodítkom, pomocníkom pri veľmi konkrétnych, úžšie zameraných a špecifických témach, v ktorých pre konkrétneho záujemcu odkrývam primárne  základný blok / prekážku, resp. hybný motor a stratégiu  úspechu schopnú docieliť  želaný zámer alebo životný cieľ. Máte pri voľbe konkrétnej cielenej analýzy na výber z bohatej palety doleuvedených "myšlienkových modelov", skrz  ktoré by ste radi nechali osvetliť nejakú problematickú, nevyjasnenú  oblasť Vášho bytia, sebapoznania, osobnosti. Pri týchto cielených rozboroch  využívam archetypálne odkazy  až troch druhov analytických kariet: tarotových, šamanských, génových kľúčov. Neveštím, pretože na to neverím... Analyzujem skôr najpravdepodobnejší variant vývoja životných udalostí podľa Vášho aktuálneho stupňa vedomia!!!

 

Vaše možné otázky a dilemy v oblasti Vášho SEBAPOZNANIA:

 1. PRESTAŇTE s tým / ZAČNITE s tým / POKRAČUJTE v tom
 2. Vaša POZÍCIA teraz / AKTUÁLNE načatá cesta / POTENCIÁL Vášho života
 3. MATERIÁLNA úroveň Vašej osobnosti / EMOCIONÁLNA úroveň Vašej osobnosti / SPIRITUÁLNA úroveň Vašej osobnosti
 4. VEDOMÁ myseľ Vašej osobnosti / PODVEDOMÁ úroveň Vašej osobnosti / odkaz VYŠŠIEHO JA Vašej osobnosti
 5. Čo chce VESMÍR, aby ste STELESNILI? / Osobné črty POTREBNÉ k tomu, aby ste to dosiahli / Špecifická AKCIA, ktorú treba okamžite a ako prvé podniknúť
 6. Váš VZŤAH k vlastným  osobnostným  DAROM / VEDOMÉ DARY / AKO ich najlepšie zdieľať so svetom? / Osobnostné DARY a črty, po ktorých TÚŽITE / Čo Vás blokuje na ceste k nim? / NEVYUŽÍVANÉ DARY a ich potenciál
 7. ČAKROVÁ ANALÝZA OSOBNOSTI a archetypálne odkazy duše pre jednotlivé Vaše energetické úrovne: Vaša INŠPIRÁCIA / Vaše MYSLENIE / Vaše VYJADROVANIE / Vaša LÁSKA a SMER ŽIVOTA / Vaša VITALITA / Vaša VôLA /  Vaša INTUÍCIA / Vaše EMÓCIE / Vaše IMPULZY a PUDY

 

Vaše možné otázky a dilemy v oblasti Vašich VZŤAHOV:

 1. Pozícia VAŠEJ OSOBY vo vzťahu / SPOLOČNÁ CESTA vašich duší / Pozícia DRUHEJ OSOBY vo vzťahu
 2. Čo POTREBUJETE vo vzťahu VY? / Čo POTREBUJE vo vzťahu DRUHÁ OSOBA? / Kam váš SPOLOČNÝ VZŤAH skutočne smeruje?
 3. Ako VNÍMATE DRUHÉHO? / Ako VNÍMA DRUHÁ OSOBA samú seba? / Čo ZNAMENÁ DRUHÁ OSOBA pe VÁS? / Čo ZNAMENÁTE VY pre DRUHÚ OSOBU? / AKÝ je POTENCIÁL spoločného VZŤAHU?
 4. GENEALÓGIA RODINNÉHO KLANU:  AKÉ DARY / DUCHOVNÉ ODKAZY a TIENE si odnášate od konkrétnych členov Vášho rodinného klanu tri generácie spatne a ako sa z nich poučiť?
 5. ČO do NOVÉHO VZŤAHU prinesiete VY? / ČO do NOVÉHO VZŤAHU prinesie DRUHÁ OSOBA? / Budete vo vzťahu ŠŤASTNÝ VY ? / Bude vo vzťahu ŠTASTNÁ DRUHÁ OSOBA? / Aká je perspektíva, že spoločný vzťah VYDRŽÍ?
 6. ČO vás k sebe PRIŤAHUJE? / ČO vás od seba ODPUDZUJE? / Na čo sa máte vo vzťahu ZAMERAŤ?
 7. Analýza Vášho POSTAVENIA v SKUPINE:  Rozloženie síl, darov, mocenských vzťahov, potenciálu v nejakom zvolenom zoskupení vo vzťahu k vlastnej osobe
 8. ČO vo vzťahu POTREBUJETE VY? / ČO vo vzťahu POTREBUJE DRUHÁ OSOBA? / KAM daný vzťah reálne SMERUJE?
 9. Spirituálny ODKAZ minulosti v tematike VZŤAHOV a LÁSKY:  AKTUÁLNY spirituálny ODKAZ  v tematike VZŤAHOV a LÁSKY / ČO skutočne od VZŤAHU POTREBUJETE VY / ČO MUSÍTE do VZŤAHU DAŤ a INVESTOVAŤ? / AKÉ sú VAŠE VÝHLIADKY v tematike VZŤAHOV a LÁSKY v BUDÚCNOSTI?

 

Vaše možné  otázky a dilemy v oblasti Vašej konkrétnej,špecifickej a čiastkovej  životnej  SITUÁCIE:

 1. MINULOSŤ situácie / PRÍTOMNOSŤ situácie / BUDÚCNOSŤ situácie
 2. ČO Vám POMôŽE v istej situácii? / Aké budú predpokladané PREKÁŽKY v danej situácii? / Aký je tu ešte NEZREALIZOVANÝ POTENCIÁL?
 3. CHARAKTER istého PROBLÉMU / Skutočná PRÍČINA daného STAVU / RIEŠENIA, ktoré by sa mali BRAŤ DO ÚVAHY alebo sú Vami NEPOVŠIMNUTÉ
 4. Celkový KONTEXT konkrétnej SITUÁCIE / KAM a načo sa v nej ZAMERAŤ, aby ste z nej vyťažili maximum? / OČAKÁVANÝ VÝSLEDOK
 5. KDE aktuálne v živote  STOJÍTE / KAM by ste mali AŠPIROVAŤ ? / AKO sa TAM DOSTAŤ?
 6. KAM AŠPIRUJETE? / Aké PREKÁŽKY Vám stoja v ceste? / AKO ich môžete PREKONAŤ?
 7. ČO môžete na veci, udalosti, človeku ZMENIŤ? / ČO máte PRIJAŤ? / Čo si VY NEUVEDOMUJETE?
 8. CHARAKTER istej životnej VÝZVY / DAR, ktorý ju pomôže  zvládnuť / TIEŇ, ktorý by ste mali prekonať v sebe / OČAKÁVANÝ VÝSLEDOK Vášho snaženia
 9. CHARAKTER Vášho životného SNA / Čo Vám STOJÍ v CESTE? / Aký by mal byť Váš PRVÝ KROK smerom k nemu?
 10. Čo Vám bráni v prekonaní  konkrétnej PREKÁŽKY? / Aký by mal byť Váš PRVÝ KROK? / Odkiaľ príde POMOC? / ČO alebo KTO Vám dá  NÁDEJ? / RADA pre Vás / Očakávaný VÝSLEDOK Vášho snaženia
 11. KDE PROSPERUJETE TERAZ? / KDE chcete PROSPEROVAŤ V BUDÚCNOSTI? / ČO ROZVÍJAŤ v sebe, aby ste to DOSIAHLI? / ČO Vám POMôŽE alebo bude BRÁNIŤ na CESTE? / Čo si máte UVEDOMIŤ? / KAM až to môžete na konci  DOTIAHNUŤ?
 12. Váš FINANČNÝ ZÁKLAD a východisko / Odkiaľ k Vám pravdepodobne prídu PENIAZE ČOSKORO? / NEVYUŽITÉ FINANČNÉ PRÍLEŽITOSTI, ktoré je vhodné zvážiť z Vašej strany / KTO či ČO prinesie nové finančné príležitosti? / Očakávaná PROGNÓZA vo Vašej  finančnej oblasti
 13. CELKOVÁ ATMOSFÉRA zvoleného MESIACA, resp.časového pásma / Charakter 1 týždňa / Charakter 2 týždňa / Charakter 3 týždňa / Charakter 4 týždňa /

 

Vaše možné otázky a dilemy v oblasti Vášho ROZHODOVANIA oblasti konkrétnej životnej dilemy :

 1. Spirituálny odkaz a potenciálny budúci dopad Vašej VOĽBY č. 1 / Spirituálny odkaz a potenciálny budúci dopad Vašej VOĽBY č. 2 / Spirituálny odkaz a potenciálny budúci dopad Vašej VOĽBY č. 3
 2. Spirituálny odkaz a charakter Vašej VOĽBY č. 1 / Spirituálny odkaz a charakter Vašej VOĽBY č. 2 / Čo potrebujete vedieť alebo spoznať, aby ste sa SPRÁVNE ROZHODLI medzi dostupnými alternatívami?
 3. Spirituálny odkaz a charakter Vašej konkrétnej životnej PRÍLEŽITOSTI / VÝZVA, ktorá Vás čaká v danej súvislosti, ak sa na ňu podujmete / Očakávaný budúci VÝSLEDOK v danej záležitosti
 4. SILNÁ STRÁNKA konkrétnej životnej ponuky / SLABÁ STRÁNKA konkrétnej životnej ponuky / RADA AKO SA ROZHODNÚŤ

 

Zaujal Vás niektorý z komplexných rozborov individualnej životnej mapy alebo čiastkových cielených rozborov? Radi by ste dostali svoj život na správnu koľaj? Túžite sa konečne vyznať vo vlastných životných výzvach, ako aj v ich riešeniach? Rád Vám v tejto súvislosti poskytnem profesionálne, promtné a diskrétne poradenstvo a neváhajte ma prosím kedykoľvek nakontaktovať.

K vypracovaniu niektorého z komplexných rozborov individualnej životnej mapy sú potrebné nasledovné Vaše údaje: dátum, (čo najpresnejší, aspoň odhadom) čas a miesto narodenia. K spracovaniu niektorého z cielených čiastkových rozborov čas narodenia nie je potrebný (dátum však áno!).

 

UPOZORNENIE! Pri CIELENÝCH čiastkových rozboroch poprosím záujemcov, aby v maili pri objednávke naznačili (popísali) heslovite charakter ich životnej situácie a esenciu problému, ktorý by radi vyriešili. Pri CIELENÝCH rozboroch je štandardne súčasťou ceny rozboru analýza konkrétneho zvoleného problému / témy cez perspektívu až troch horeuvedených "myšlienkových modelov", aby bol následný výstup pre záujemcu čo najkomplexnejší.

V prípade potreby samozrejme rád pomôžem pri výbere správneho rozboru u Vašej konkrétnej životnej situácie, aby ste z analýz benefitovali čo najviac.

Rozbor(y) sa štandardne vypracujú po vzájomnej dohode detailov do   4 - 5 pracovných dní, následne sa prioritne zasielajú na CD v podobe MP3 audiozáznamu na dobierku na zadanú adresu záujemcu (alebo podľa vzájomnej dohody).

Záujem môžete prejaviť cez mail novamedicina@yahoo.com alebo telefonický kontakt 0905 992 358.

 

Teším sa zo srdca na Váš záujem!

 

Povedali o svojej analýze individuálnej životnej mapy....

 

"Dobrý den pane Františku, Bohužel se osobně neznáme, ale chtěl bych Vám poděkovat za zvukovou nahrávku, kterou jste pro mě vytvořil, velmi si jí vážím! Již po pár větách jsem zjistil, že to pro mě nebude lehké poslouchat, protože jak jste i Vy řekl, jsem spíš člověk uzavřený a Vy jste ten, kdo do mého uzavřeného nitra pronikl a dokázal popsat s neskutečnou přesností, co se v mém těle odehrává. Vzbuzovalo to to ve mě veliké emoce až k slzám, nevěděl jsem sice proč, ale přiznávám to :-) Tím chci říct, že jsem velmi rád, že právě Vy jste mi mnoho věcí potvrdil a hlavně dovysvětlil. Na závěr bych Vám tedy chtěl ještě jednou poděkovat, že jsem mohl dozvědět se o sobě samém spoustu nových věcí. Budu se tím snažit řídít!!"

 

"Ahoj Franto, předem bych Ti chtěla poděkovat za nahrávku, která byla úžasná. Ani pořádně nevím, kde mám začít, je toho opravdu hodně. Především překvapenost, kolik se toho dozvíš pouze z data narození, města a času. To má u mě opravdu velký obdiv."

 

"Zdravím Vás Františku, děkuji za profily mojí sestře a jejím dvěma dcerám. Sestra mi hned volala ohromená přesností profilu!!"

 

"Váž.p. František, práve som si dopočúvala profil. Ďakujem Vám veľmi pekne, niektoré veci ma prekvapili, ale každý sám seba vníma trošku skreslene, dosť mi to otvorilo oči. V živote by som nepovedala o sebe, že som netrpezlivá, ale keď tak nad tým rozmýšľam je to pravda, áno som netrpezlivá, lebo chcem byť už v tretej fáze života. Dám určite na Vaše rady a odporúčania, som rada, že ma cesta života zaviedla k Vám. Ešte raz Vám pán František veľmi pekne za všetko ďakujem, a prajem Vám v živote len to dobré!"

 

"Poslechla jsem si svůj profil, za který ti moc děkuji! Nevydržela jsem a pustila si ho celý najednou, abych zjistila, že to, co jsi má něco do sebe... Potěšilo mne, že některé věci si uvědomuji a snažím se s nimi pracovat. I když někdy to dá celkem práciJ Ale je řada toho, co lze "vylepšovat", což je super, že díky profilu vím, na co se soustředit! Františku, díky za tvůj čas strávený mým rozborem a jsem ráda, že jsi mohl být jedním z mých guru právě ty."

 

"Milý Františku, děkuji moc. Měla jsem teď hodně práce a málo prostoru si Vás poslechnout. Máte krásný hlas:) Musím si to poslechnout několikrát,protože je to hodně informací,které potřebuji znovu vstřebat. Ráda bych Vám jen dala zpětnou vazbu. Už jako malá jsem si hrála na kazatele. Měla jsem ráda vůni kostela a Bible, kterou měla moje prababička jsem četla "švabachem" psanou.Máte pravdu jsem introvert a mnohdy mám pocit, že jsem se do tohoto světa nějak omylem narodila. Máte pravdu potřebuji to nechat být a i tuto fázi svého života, služby,která mě překvapila přijmout Ale máte pravdu , jsem poustevník a samotu mám ráda. Děkuji ,bylo to podnětné a těším se na něco co jsem již v dětství věděla."

 

"Milý František, niekoľko krát som si vypočula nahrávku a musím priznať,že som nenašla ani jednu chybu ktorú by som mohla vytknúť systému tohto výkladu.Všetko, čo sa tam nachádzalo bola nespochybniteľná pravda.Veľmi mi pomohlo urovnať si otázky a odpovede ktoré som hľadala.Určite mi uľahčilo spôsob ako sa správne rozhodnúť nakoľko som uprednostňovala viac logické myslenie ako svoju intuíciu.Čo sa týka bezmyšlienkového stavu to viem už od detstva, bohužiaľ dostala som odpoveď,že to nieje možné . Viac som nepátrala ,aj keď som cítila ,že to tak nieje,lebo viem ten stav dosiahnuť bez meditácií, ale zatiaľ neviem čo stým mám robiť alebo čo mi to má priniesť.Istým spôsobom ma to viedlo žiť podľa tohto návodu.ale bez pochopenia systému mi spôsobovalo zmatky v hlave . Teraz viem, ako mám správne žiť život a som veľmi šťastná, že existuje tento výklad.Chcem sa Vám poďakovať za skvelú prácu ktorú robíte a prajem veľa úspechov .

 

"Ďakujem veľmi pekne!Výklad na mňa sadol ako uliaty-))Som ním fascinovaná!!"

 

"Výklad? první pocity jakože "wow" :-) Jako bys me znal už roky. Hodne jsem se u poslechu bavila :) Chci si to poslechnout ve vetsim klidu jeste jednou, a pak budu urcite rada, kdyz se budeme moct spojit na Skype a vse probrat."

 

"Mily Frantisku,Moc Ti dekujeme za vypracovani výkladu! Za Tve nasazeni a prizen. Uz na prvni poslech je tam spousta impulzu a inspiraci pro praci na sobe a pro zdravy vztah k druhym i svetu. Je vzdy uzitecne, kdyz clovek uvidi a prijme sve slabosti a nedostatky, ale take sve dary a moznosti jak obohatit druhe. Tenhleten rozbor  je v tomto prinosne a nepusobi manipulativne.. Diky, prejeme vse dobre a potrebne a srdecne zdravime."

 

"Feri, to jediné, čo na tomto skvelom výklade ľutujem je, že som si ho nemohla vypočuť pred dvomi rokmi... Bola by som si ušetrila množstvo stresu pre partnera... Nevadí! Vďaka tebe už aspoň viem, kde mám hľadať svoju vysnívanú lásku!Ďakujem!"