Víta Vás  Akadémia Integrálnej Zdravovedy!

 

Čo ponúkame? Unikátne, Efektívne, Praktické, Komplexné samoštúdium v téme integrálneho prístupu k uzdraveniu a prevencii chorôb!

 

8 pádnych  dôvodov prečo absolvovať samoštúdium na  Akadémii Integrálnej Zdravovedy?

 1. Unikátnosť predkladaných poznatkov tkvie v jedinečnej syntéze a logickom prepojení tradičných i  moderných prístupov k človeku, prevencii a uzdraveniu. Naším záujmom nie je len poskytnúť cenné informácie, ale predovšetkým naučiť záujemcu  vnímať hlboké prepojenia medzi rozdielnymi terapeuticko - medicínskymi postupmi, nachádzať a rozpoznávať vedecky overené zákonitosti súhry fyzického tela, mozgu a psyché človeka.
 2. Efektívne rozvrhnutý a podaný  koncept učebnej látky  umožňuje záujemcovi pochopiť súvislosti prepojení tela, mozgu a psyché i s praktickými odporúčeniami za rekordne krátky čas.
 3. Zameriavame sa nielen na dôkladnú teóriu, ale i na praktické odporúčania, ktoré sú šité pre jednotlivé chorobné stavy, resp. prevenciu na mieru.
 4. Komplexnosť  Integrálnej Zdravovedy spočíva vo viacúrovňom vnímaní človeka, jeho zdravia, chorôb, predkladané riešenia majú zacieliť rôzne úrovne nášho bytia.
 5. Unikátnou syntézou  modelov Germánskej novej medicíny, Psychoonkológie, Indickej Ajurvédy, Tradičnej čínskej medicíny, biochemickej a výživovej typológie človeka, ktorá na svete nemá obdobu, získava záujemca jedinečný uhol nazerania na seba i na svojich potenciálnych pacientov.
 6. Skrz zameranie sa na esenciu a zbavením predkladných informácií zbytočného balastu sa záujemca  učí skutočne účinne a rýchlo.
 7. Cieľom je naučiť záujemcu  rozpoznať individualitu človeka na rôznych stupňoch jeho existencie a tým praktické terapeutické doporučenia prispôsobovať na mieru.
 8. Spoznáte skutočnú kráľovnú psychosomatiky a samoliečby, ponoríte sa do tajov hlbokých energetických prepojení tela, naučíte sa šiť vďaka poznatkom o biochemickej,  konštitučnej, dokonca spirituálnej individualite človeka riešenia na mieru pre seba i pre svojich možných pacientov.

Komu odporúčame vzdelávanie na  Akadémii Integrálnej Zdravovedy cez samoštudijné moduly?

 • tým, ktorí nechcú žiť v zajatí ochorení, túžia po energickom, pozitívnom a šťastnom živote
 • všetkým laikom, starostlivým matkám, otcom, starým rodičom, mladým ľuďom, ktorí si dobre uvedomujú, že zdravie je hodnota a oplatí sa do neho včas investovať
 • tým, ktorí majú už akurát tak  dosť stresu, napatia a radi by podnikli preventívne kroky v záujme svojho fyzického a duševného zdravia
 • tým, ktorí nechcú zúfať a strachovať sa pred každou preventívnou lekárskou prehliadkou
 • tým, ktorí sú natoľko inteligentní, že vedomou prácou na sebe sa chcú  vyvarovať vážnych zdravotných komplikácií
 • tým, ktorí by svoju vitálnu energiu radšej využili na svoj sebarozvoj než sebaničenie
 • tým, ktorí vďaka svojej uvedomelosti vedia, že k uzdraveniu nepostačuje adresovať len fyzické telo
 • všetkým tým odborníkom, lekárom, terapeutom, psychológom, záujemcom o tému zdravia, ktorí by radi porozumeli integrálnemu prístupu k človeku a tým si zefektívneli svoju záslužnú prácu
 • tým, ktorí si uvedomujú, že správna informácia podaná včas môže niekomu zachrániť dokonca i  život.

Aké výhody Vám plynú zo vzdelávania na Akadémii Integrálnej Zdravovedy?

 • naučíte sa možnosti, ako zvrátiť ochorenia  a spôsoby harmonizácie svojho organizmu.
 • pochopíte, aké faktory určujú úspešnosť pri uzdravení, rozpoznáte podmienky pre ľahké a chronické stavy, resp. cesty ako sa z ochorenia čo najskôr dostať von.
 • naučíte sa adresovať  konfliktné situácie a napatia inteligentne, preventívne a bez vytvárania zbytočných emocionálnych blokov.
 • ozrejmí sa Vám  závažnosť prepojení medzi ochorením, uzdravením a jednotlivými telesno - mentálnymi typmi ľudí. Dané súvislosti Vám umožnia lepšie nastaviť liečbu i terapiu.
 • osvetlíte si správny psychologický prístup k symptómom ochorenia, aby ste uzdraveniu nebránili, ale urýchľovali ho.
 • osvojíte si typy emocionálnych konfliktov, ich biologické vplyvy, mechanizmus a riešenia ako  najlepší nástroj udržania si pevného zdravia.
 • obdržíte svoju vlastnú psychologickú mapu, cez ktorú pochopíte, prečo prežívate práve to, čo preciťujete a aký stav je pre Vás v skutočnosti prirodzený
 • získate taký postoj k životu, ktorý v základoch zmení Váš postoj ku konfliktom života
 • porozumiete súvislostiam, ako učiniť zo svojho života  priestor pre nekonečné výzvy a učenie. Pre strachy a úzkosť krok za krokom nezostane žiadny priestor.
 • cenné informácie sa precvičovaním stanú Vašou bytostnou súčasťou. Pozitívny účinok Vašej premeny sa pretaví i do kladných medziľudských vzťahov, či pracovného prostredia.
 • ziskané poznatky sú nanajvýš praktické, ľahko osvojitelné a aplikovatelné v praxi. Ide o celoživotnú investíciu!

 

Koncept Integrálnej Zdravovedy je štvorstupňový, resp. pozostáva zo štyroch  silne prepojených samoštudijných vzdelávacích modulov / materiálov!

 

Samoštudijný modul č.1) Germánska nová medicína. Biologické a psychosomatické súvislosti ochorení tela. Cena: 79 EUR (2100 Čk) / prehľad výrazných  zliav v prípade zakúpenia viacerých modulov viď. nižšie. Vzdelávací materiál sa zasiela na CD  v podobe e-knihy (115 strán A4 v pdf formáte) + sprievodné úvodné CD.

Čo sa naučíte v rámci tohto samoštudijného vzdelávacieho modulu?

 • spoznáte skutočnú kráľovnú psychosomatiky a samoliečby.
 • osvojíte si  5 biologických zákonov, aby ste mohli prognózovať priebeh ochorení.
 • konečne detailne pochopíte presné emocionálne príčiny Vašich ochorení, aby ste sa im mohli vyvarovať.
 • odkryje sa Vám príčina rakoviny, celej plejády iných ochorení a ich prirodzená forma adresovania.
 • skrz logický výklad sa Vaše celé telo stane dokonalým zrkadlom Vašich emocionálnych stavov.
 • lekári, terapeuti, laici sa naučia precízny psychosomatický model vzniku, priebehu a riešenia telesných ochorení.
 • dopracujete sa k vedeckému, overitelnému, i laicky ľahko pochopiteľnému systému vnímania tela a mysle.
 • porozumiete prepojeniam medzi psychickými konfliktami, orgánmi tela a mozgom človeka
 • naučíte sa jednoduché techniky na vlastnú psychohygienu a nápravu telesných disharmónií
 • a ešte mnoho  cenných informácií...

 

Samoštudijný modul č. 2) Germánska nová medicína. Ochorenia psyché, detské choroby a medziľudské  vzťahy z pohľadu Novej medicíny. Cena: 79 EUR (2100 Čk) / prehľad výrazných  zliav v prípade zakúpenia viacerých modulov viď. nižšie. Vzdelávací materiál sa zasiela na CD  v podobe e-knihy (80  strán A4 v pdf formáte) + sprievodné úvodné CD.

Čo sa naučíte v rámci tohto vzdelávacieho modulu?

 • porozumiete mechanizmu vzniku celeho radu psychických porúch a ich prevencii.
 • dozviete sa prečo afektívne poruchy vôbec vznikajú.
 • získate praktické  informácie o partnerských a medziľudských vzťahoch z unikátnej evolučnej perspektívy.
 • budete môcť poradiť v oblasti prevencie komplikácií počas tehotenstva.
 • naučíte sa ako sa vyhnúť rizku poškodenia plodu počas tehotenstva, resp. vývojovým vadám.
 • dozviete sa o príčinách a prevencii v oblasti neplodnosti.
 • lekári, terapeuti, laici sa naučia precízny psychosomatický model vzniku, priebehu a riešenia psychických a afektívnych porúch.
 • pochopíte mechanizmus vzniku detských ochorení  na základoch prepojení mozgu - orgánu - psyché.
 • ozrejmí sa Vám koncept vzniku depresií a panického strachu.
 • porozumiete traumám života  a ich možným podobám.
 • a ešte mnoho  cenných informácií...

 

Samoštudijný modul 3) Alchýmia a princípy uzdravenia z pohľadu Integrálnej zdravovedy. Unikátna syntéza Ajurvédy, TČM a GNM.  Cena: 79 EUR (2100 Čk) / prehľad výrazných  zliav v prípade zakúpenia viacerých modulov viď. nižšie. Vzdelávací materiál sa zasiela na CD  v podobe e-knihy (83 strán A4 v pdf formáte) + sprievodné úvodné CD.

Čo sa naučíte v rámci tohto vzdelávacieho modulu?

 

 • získate logický, praktický, integrálny  prehľad na u(ZDRAVIE)enie z perspektívy rôznych medicínskych systémov.
 • pochopíte biologické zákony Novej medicíny  v kontexte indickej Ajurvédy,  Tradičnej čínskej medicíny a Védskej psychológie
 • obdržíte mnohé rady  pre oblasť komplexného u(ZDRAVIE)nia šité na mieru.
 • budete schopný náležite prepojiť poznatky z rôznych smerov a tak intenzifikovať svoju terapiu alebo prevenciu.
 • naučíte sa 3 piliere uzdravenia a dlhovekosti, aby ste mohli adresovať komplexne tak psychické ako i telesné ochorenia.
 • spoznáte "správny" postoj k adresovaniu životných výziev a emocionálnych konfliktov.
 • terapeuti sa naučia do svojej praxe integrovať viacero holistických konceptov, laici pochopia komlexnosť cesty za uzdravením.
 • a ešte mnoho  cenných informácií...


Samoštudijný modul č. 4) Integrálny prístup k liečbe a harmonizácii piatich tiel človeka. Cena: 79 EUR (2100 Čk) / prehľad výrazných  zliav v prípade zakúpenia viacerých modulov viď. nižšie. Vzdelávací materiál sa zasiela na CD  v podobe e-knihy (76  strán A4 v pdf formáte) + sprievodné úvodné CD.

Čo sa naučíte v rámci tohto vzdelávacieho modulu?

 • rozpoznáte komplexnosť liečby a harmonizácie človeka
 • získate poznatky o spôsoboch adresovania fyzického i subtilných tiel človeka
 • naučíte sa techniky na harmonizáciu fyzického, energetického, mentálneho, kauzálneho i spirituálneho tela
 • obdržíte tucet účinných techník na pomoc sebe, i svojim pacientom
 • pochopíte hlboké prepojenia medzi rôznymi úrovňami nášho bytia a ich vplyv na u(ZDRAVIE)nie
 • budete schopný si spraviť skutočne celistvý obraz o problémoch i riešeniach jednotlivých zdravotných stavov
 • na základoch poznatkov o biochemickej, energetickej, spirituálne individualite človeka budete schopný šiť riešenia na mieru
 • naučíte sa interpretovať archetypálne a spirituálne odkazy  pre jednotlivé oblasti Vášho života, obdržíte nástroje na pochopenie mechanizmu a  identifikáciu karmických záťaží u  človeka, osvojíte si techniky práce s mentalnym telom,spoznáte cesty harmonizácii energetických nerovnováh, spoznáte svoju unikátnu biochemickú individualitu a výhody plynúce z rešpektovania jej zákonitostí
 • a ešte mnoho  cenných informácií...
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Serióznym záujemcom o tematiku integrálneho prístupu k uzdraveniu zo srdca odporúčam i  preštudovanie  mojich dvoch
ďalších  doleuvedených  cenných publikácií (možnosť zakúpiť napr. tu: www.martinus.sk/knihy/autor/Frantisek-Nagy/)

"Ako poraziť rakovinu už nie je tajomstvo"

Autor: Mgr. František Nagy, MBA

Prečo by ste si mali túto knihu zadovážiť a prečítať?

 • spoznáte v nej relevantné a overené informácie o príčinach a mechanizme vzniku rakoviny.
 • oboznámite sa so skutočne účinnými formami prevencie a adresovania onkologických ochorení.
 • konečne sa  vyznáte v spleti poloprávd a lží, ktorými to okolo nás len tak hemží.
 • obržíte "návod" na PREČO i AKO v kontexte nádorových ochorení.
 • zadovážite si "pomôcku", ktorá na česko-slovenskom knižnom trhu nemá obdobu.

"Seznamení se s Novou medicínou. Rakovina a jiné onemocnení  ve světle objavu Dr. med. Mag.theol Ryke Geerd Hamera."

Autor: Mgr. František Nagy, MBA

Prečo by ste si mali túto knihu zadovážiť a prečítať?

 • spoznáte v nej základy zdravovedy budúcnosti.
 • oboznámite sa s revolučným objavom 5 biologických zákonov vzniku a vývoja ochorení.
 • získate informácie o príčinách rakoviny a ceste jej adresovania.
 • v prehľadnej podobe obdržíte obsah vedeckých tabuliek MUDr. Ryke Geerd Hamera.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Keďže jednotlivé samoštudijné moduly/materiály  Akadémie Integrálnej Zdravovedy na seba úzko nadvazujú, odporúčam záujemcovi  si ich naštudovať v určenom poradí:  začnúc modulom č.1, pokračujúc modulom č. 2, následne č. 3 a končiac modulom č. 4).  Pre adekvátne vstrebanie učiva a poznatkov z  jednotlivých samoštudijných vzdelávacích modulov/materiálov  NIE SÚ potrebné žiadne špeciálne odborné alebo vedomostné predpoklady! Sú totiž obsahovo a štylisticky šité tak pre laickú, ako i odbornú verejnosť!

 

Zaujali Vás samoštudijné materiály   Akadémie Integrálnej Zdravovedy? Ponúkame Vám výrazné zľavy pri jednorázovej objednávke viacerých  modulov/materiálov.  Zvyhodnené ponuky nájdete nižšie:

 

 

Svoj záujem o jednotlivé vzdelávacie samoštudijné materiály k modulom Akadémie Integrálnej Zdravovedy môžete prejaviť zaslaním mailu na novamedicina@yahoo.com. Uveďte v ňom prosím o ktorý modul (alebo zľavnený balík) máte záujem, resp. zadajte korešpondenčnú adresu, kam na dobierku zašleme obratom zvolené študijné materiály.

 

 

Stiahnite si referencie absolventov Akadémie Integrálnej  Zdravovedy  prosím TU: Referencie účastníkov.doc (90112)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Túžite vkročiť ďalej do hlbín integrálneho prístupu k uzdraveniu? Je tu pre Vás ďalšia jedinečná ponuka! Neváhajte ju využiť.

 

V prípade akýchkoľvek otázok k samoštudijným modulom alebo koučingu Akadémie Integrálnej Zdravovedy nás neváhajte prosím  kontaktovať cez mail novamedicina@yahoo.com  alebo na tel. čísle 00421 (0)905 992 358.